logotype
Strona archiwalna
Zapraszamy na tpdelblag.pl
image1 image2 image3

Od aktywności do kreatywności


tytuł: Potrzeba Realizacji

W województwie warminsko-mazurskim jest wiele organizacji pozarządowych i instytucji państwowych, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Oferują one pomoc w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie jak i w życiu codziennym. Pomimo szerokiej rzeszy służb działających, na co dzień z osobami niepełnosprawnymi wskaźnik aktywnych zawodowo na rynku pracy jest niezadowalający. Z danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu za I półrocze 2005 r. (załącznik) wynika, że osób oczekujących podjęcia pracy będących w ewidencji do końca półrocza sprawozdawczego jest 565. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku w Elblągu i powiecie jest aż 24.721 osób niepełnosprawnych. Wynika, że aktywnych zawodowo jest tylko 2,28 % osób. Dane te wskazują jak mało są efektywne formy pracy kadr pracujących i świadczących poziom usług na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Prowadząc badania ankietowe wśród odbiorców szkoleń na rok szkolny 2005/2006 w ramach Ośrodka Edukacyjno-Szkoleniowego Towarzystwa przeprowadziliśmy analizę ankiet ze szkół i zakładów pracy dotyczących zapotrzebowania na formy doskonalenia. Zauważyliśmy, że 18% ankietowanych osób potrzebujących wsparcia zawodowego w formie szkoleń to pracownicy z obszaru pracy z osobami niepełnosprawnymi. Argumentem wskazującym potrzebę realizacji projektu było przeprowadzone spotkanie w dniu 19.10.2005 r. w naszej organizacji z kadra kierownicza 13 placówek (zakłady aktywności, warsztaty, terapii, środowiskowe domy pomocy społecznej, pracownicy administracji publicznej), którzy nie tylko widza potrzebę a wręcz konieczność szkoleń, deklarując udział swój i pracowników w projekcie (w załączeniu lista obecności dyrektorów placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz raporty ewaluacyjne z przeprowadzonych ankiet wśród pracowników). Powołana przez Towarzystwo Rada Edukatorów przeanalizowała ankiety potrzeb pod katem edukacyjno-szkoleniowym i przygotowała bloki tematyczne, zakres zagadnień i tematów, w jakich przyszli beneficjenci chcieliby się szkolić. Potrzeba realizacji zadania zgodna jest ze statutowymi celami i zadaniami Towarzystwa.

Uzasadnienie Naszego Wyboru

Wybór wsparcia wynika z konsultacji z dyrektorami 13 zakładów pracy działających na rzecz niepełnosprawnych osób i zebranych 231 ankiet od pracowników tych zakładów. Ankietowani wskazali potrzebę przeprowadzenia następujących szkoleń z zakresu: komunikacji, podstaw pedagogiki, metodyki pracy z osobami niepełnosprawnymi, aktywizacji zawodowej, asertywności, symptomatologii chorób psychicznych, asertywności i wypalenia zawodowego. W ankietach wskazują potrzebę na prowadzenie form warsztatowych, które są bardziej skuteczne a tym samym umożliwia efektywniejsza prace na rzecz osób niepełnosprawnych, z którymi pracują. Cykl szkoleń obejmie 311 godzin zajęć, w tym 97 godz. teoretycznych i 214 warsztatowych. Planowana ilość godzin na jednego uczestnika to 204 godziny. Realizacja projektu rozpocznie się w marcu 2006 a zakończy się 31 marca 2007. Składać się będzie z 17 zjazdów szkoleniowych piatkowo-sobotnich, w każdy piątek planujemy-4 h zajęć, natomiast w sobotnie zajęcia będą trwały-12 godzin. Utworzona zostanie jedna grupa na potrzeby zajęć teoretycznych i 2 grupy warsztatowe. Takie rozwiązanie jest najbardziej optymalne i wynika z analizy ankiet. Planowany cykl szkoleń przyniesie znaczące korzyści i będzie naszym zdaniem najskuteczniejszy.

Przedmiot Projektu

Przedmiotem projektu "Od aktywności do kreatywności" jest przeszkolenie 60 osób w ramach typu projektu "Szkolenia i warsztaty dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi" Działania 1.4 SPO RZL. Bezpośrednimi odbiorcami są pracownicy zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów pomocy społecznej, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, publicznych służb zatrudnienia z powiatu elbląskiego. Celem jest podniesienie kwalifikacji, umiejętności i profesjonalizmu pracowników w ich pracy zawodowej z niepełnosprawnymi osobami, wzbogacenie ich o nowe narzędzia i metody pracy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy, co jest zgodne z celem działania 1.4. Cykl szkoleń podzielimy na część teoretyczna i praktyczna, zajęcia odbywać się będą w systemie piatkowo-sobotnim a grupy warsztatowe pozwolą na dokładna i analityczna prace z uczestnikami. Zastosujemy najefektywniejsze metody pracy a wypracowane materiały dydaktyczne przekażemy uczestnikom. Projekt zakończy się wydaniem Raportu rejestrującego kolejne fazy projektu. Projekt wynika z potrzeb zidentyfikowanych przez Towarzystwo w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród powyższej grupy pracowników.

Nasi Beneficjenci

Organizacja nasza na potrzeby projektu przeprowadziła sondaż w postaci ankiet wśród potencjalnych beneficjentów ostatecznych z 13 placówek. Otrzymane informacje zwrotne od ankieterów wskazały tematykę szkoleń interesującą przyszłych uczestników. Beneficjentami ostatecznymi będą pracownicy etatowi publicznych służb samorządu terytorialnego takich jak: Środowiskowe Domy Pomocy, Ośrodki Pomocy Społecznej, pracownicy z Miejsko-Gminnych Urzędów, pracownicy organizacji pozarządowych, a przede wszystkim pracownicy warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej, w ilości 60 osób, z co najmniej 13 zakładów pracy świadczących usługi na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczególnie ci ostatni widza konieczność i celowość dokształcania się z uwagi na świeżą strukturę zakładów pracy, w których pracują. Adresaci pochodzić będą z Elbląga, powiatu elbląskiego, grodzkiego i ziemskiego, z terenów wiejskich i miejskich, kobiety i mężczyźni, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie, pełnoletni, którzy pracują i działają na rzecz osób niepełnosprawnych lub ich środowiska. Spełniając te warunki wpisujemy się w realizacje celów horyzontalnych - równość szans. Dobrowolnie i w przekonaniu o potrzebie podnoszenia swoich kwalifikacji będą uczestniczyć w nieodpłatnych szkoleniach. Możliwość nieodpłatnych szkoleń jest ważnym aspektem, ale najważniejszym dla nich będzie podniesienie swoich kwalifikacji, zdobycie narzędzi do efektywniejszej pracy, co jest zgodne z zapisami Unii Europejskiej zwiększenie dostępu do edukacji, promocja kształcenia przez całe życie. Powyższa grupa odbiorców projektu zgodna jest z lista beneficjentów ostatecznych "Uzupełnienie SPO RZL 2004-2006" "Działanie 1.4".

Zasięg Projektu

Projekt realizowany będzie w Elblągu, zasięgiem działania obejmie cały powiat elbląski. Wszystkie Miejsko-Gminne Urzędy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Pomocy Rodzinie, Środowiskowe Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, organizacje pozarządowe obejmujące swym zasięgiem osoby niepełnosprawne. Będą to osoby z placówek, które uczestniczyły w spotkaniu w dniu 19.10.2005 r. Projekt będzie realizowany przy współudziale placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych, co wpisuje się w strategie partnerstwa lokalnego.

 

Realizacja projektu przyczyniła się do znacznego wzmocnienia umiejętności beneficjentów poprzez przekazanie im praktycznych narzędzi do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

pobierz RAPORT KOŃCOWY (1,28mb)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
2023  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  globbersthemes joomla template